info@naturistland.hu
1163 Budapest, Datolya u. 33. Hungary
Privát naturista lehetőségek és szállás

NATURISTLAND

GDPR

Adatvédelemi tájékoztató (GDPR)

A Mini Apartman Naturistland (továbbiakban: Szolgáltató, Magánszálláshely) az általa üzemeltetett szálláshely és weboldal működtetése során a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szálláshelyet szolgáltasson, az igénybe vett szálláshelyhez kapcsolódó törvényi kötelezettségeinek eleget tegyen, valamint a szolgáltatás teljesítése során végzett adatkezelésről a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint megfelelő tájékoztatást nyújthasson.

Törvényi előírás, hogy a vendégek adatainak jelentése minden magyarországi szállásszolgáltató részére kötelező a vendég érkezésekor. Ez a gyakorlatban a személyazonosító okmányok digitális szkennelésével jár és a Magyar Turisztikai Ügynökség által biztosított Vendéginformációs Zárt Adatbázisba kell feltölteni. Ha egy vendég megtagadja a szükséges dokumentum benyújtását, akkor a személyt meg kell tagadni a szállásszolgáltatástól.

A Szolgáltató meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében és az ebből eredő magyarországi adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A Magánszálláshely a személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A tájékoztató a weboldalon, valamint a Magánszálláshelyen papír alapon is elérhető.

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az érintettek számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei.

Személyes adatot a Szálláshely kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Szálláshely csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (2016. április 27.), GDPR-ban foglaltakkal (természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról).

Alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat:  bármely adat, vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adat továbbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adat törlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelés

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmát, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a Szabályzat, a Tájékoztató és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, így különösen az alábbiaknak: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, (a továbbiakban: GDPR)

Magánszálláshely-szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat a Magánszálláshely a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi.

Foglalás

Közvetítő útján, elektronikus vagy telefonos foglalás esetén a Magánszálláshely az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől: Családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; neme; állampolgársága; anyja születési családi és utóneve; a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai; Személyek száma; útlevél vagy szem. ig. szám; lakcím; e-mail cím; telefonszám; számlázási cím.  A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Magánszálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele.

Adatok harmadik féltől

A Szálláshely együtt dolgozik bizonyos Weblapokkal (pl. szallas.hu, airbnb.com, stb.) Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg megkapja az Ajánlatkérő személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím, stb.) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait és megjegyzését, valamint egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a Szálláshely felé a foglalás teljesítése céljából.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig a Szálláshellyel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adatbiztonság

A Magánszálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében – lehetősége szerint - minden biztonsági intézkedést megtesz.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás: A Magánszálláshely e-mail címére vagy az Adatkezelő címére eljuttatott kérelmére, a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a Magánszálláshely tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Magánszálláshely írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor, és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Helyesbítés: Az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett írásban postai úton vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a tájékoztatás bekezdésben foglaltak irányadóak.

Törlés és zárolás, tiltakozás: A személyes adatok törlésére és zárolására, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az adatvédelmi törvényben foglaltak irányadóak.

Jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatás ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

Tájékoztatás személyes adatok kötelező rögzítéséről

 2021. szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja. A szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében: családi és utónevét; születési családi és utónevét, születési helyét; születési idejét; nemét; állampolgárságát; anyja születési családi és utónevét, személyazonosító vagy úti okmány azonosító adatait; harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét. (Harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.)

 A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az azonosításra alkalmas okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az okmány nem tartalmaz. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabályi elrendelés alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

 A szálláshely-szolgáltató az igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatározott tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében keresést végezhet.

Vonatkozó jogszabályok:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

– 1990. évi törvény – a helyi adókról

– A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;

– A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;

– A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.

– A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;

– A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;

– A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Tájékoztató hatálya az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos, így a szálláshellyel kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, mely magában foglalja az Adatkezelő honlapján történő adatkezelést is.

Tájékoztató elérhető, alábbi webhelyről is: https://naturistland.hu/gdpr

Viza: https://vizainfo.hu/vendegek

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Bártfai Barnabás

Székhelye: 1163 Budapest, Datolya u. 33.

Telefonszám: +36309425612

E-mail cím: info@naturistland.hu

Web: :  https://naturistland

Egyéb rendelkezések

Magánszálláshely fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. A Magánszálláshely a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., honlap: www.naih.hu).